Forex or The foreign exchange market is very very large financial market in the world, with a daily turnover of over $5 trillion. This market determines foreign exchange rates for every currency. It includes all aspects of buying, selling and exchanging currencies at current or determined prices. Forex trading refer to the art of buying or selling currency for profit.

Author Topic: ซีพี ออลล์ รับรางวัล SET Awards 2019 ด้านความยั่งยืน  (Read 686 times)

cc

  • Guest
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019 เพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ รางวัลBusiness Excellence ด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และรางวัล Sustainability Excellence การสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดย ซีพี ออลล์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000ล้านบาท ได้รับรางวัล SET Awards 2019 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มิติด้านสังคม บริษัทมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ และรายได้ ด้วยการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ตามปณิธานองค์กร"ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ "7 Go Green" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ "ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก" ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี

"ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้ พร้อมส่งต่อโอกาส. กว่า 134 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จากความร่วมมือของลูกค้าที่ปฏิเสธรับถุงพลาสติก ล่าสุด เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก เราได้ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมทั้งเชิญชวนลูกค้านำถุงผ้า หรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้แทนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป" นายสุวิทย์ กล่าวcc

  • Guest
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการ Our Khung บางกะเจ้า โดยมี นายสำเนาว์ รัศมิทัต (ที่ 5 จากซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นประธานในพิธี เพื่อทำความสะอาด และกำจัดขยะในคูคลอง บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีพนักงานของซีพี ออลล์ และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจรรม พร้อมทั้งมอบตู้ไม้ครอบถังขยะ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวสามารถแยกขยะได้อย่างเป็นระบบcc

  • Guest
นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ Accounting Business Partner บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน "CP ALL CG TALK 2019" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้พนักงานในกลุ่มบมจ.ซีพี ออลล์ ได้ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ร่วมโชว์ และแชร์แนวคิดด้านธรรมาภิบาล เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม เมื่อเร็วๆ นี้
 

Related Topics-

Forex Forum - Learn Forex/ 外汇信号 / إشارات الفوركس / Форекс сигналы / สอนเล่น Forex / Tín hiệu Forex/

-(Blog)-
-
Disclaimer By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning forex online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. It doesn't matter if this website contain a materials related to Forex trading in each language such as Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия) or not. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock trading and forex, are very speculative and any investment in them should done carefully, desirably with a good personal risk management. Whether you are newbie in forex, part-time traders, or full-time forex traders. Forex trading, Stock Trading and commodity specultion have big potential rewards but also big potential risk.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any forex market or stock market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. Whether a materials related to Forex trading in different language such as Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия). Whether newbie in forex tradeing, part-time traders, or full time traders. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about forex trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The people here maybe newbie in Forex trading, part time dorex traders, or full-time traders. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Investment tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments,forex currency pairs, or any products or forex courses. Whether it is in the section of Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия) or any other language. All investors should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual financial and forex trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about forex and non-forex matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any forex traders and non-traders.